عصر ایرانیان ، سه‌شنبه ۲۲ اسفند

عصر ایرانیان ، سه‌شنبه ۲۲ اسفند ...

شهروند ، سه‌شنبه ۲۲ اسفند

شهروند ، سه‌شنبه ۲۲ اسفند ...

تجارت ، سه‌شنبه ۲۲ اسفند

تجارت ، سه‌شنبه ۲۲ اسفند...

ایران ، سه‌شنبه ۲۲ اسفند

ایران ، سه‌شنبه ۲۲ اسفند ...

اطلاعات ، سه‌شنبه ۲۲ اسفند

اطلاعات ، سه‌شنبه ۲۲ اسفند ...

ابرار ، سه‌شنبه ۲۲ اسفند

ابرار ، سه‌شنبه ۲۲ اسفند ...

آفتاب یزد ، سه‌شنبه ۲۲ اسفند

آفتاب یزد ، سه‌شنبه ۲۲ اسفند...

عصر ایرانیان ، دوشنبه ۲۱ اسفند

عصر ایرانیان ، دوشنبه ۲۱ اسفند...

شهروند ، دوشنبه ۲۱ اسفند

شهروند ، دوشنبه ۲۱ اسفند...

جوان ، دوشنبه ۲۱ اسفند

جوان ، دوشنبه ۲۱ اسفند ...

تجارت ، دوشنبه ۲۱ اسفند

تجارت ، دوشنبه ۲۱ اسفند...

ایران ، دوشنبه ۲۱ اسفند

ایران ، دوشنبه ۲۱ اسفند ...

اطلاعات ، دوشنبه ۲۱ اسفند

اطلاعات ، دوشنبه ۲۱ اسفند...

ابرار ، دوشنبه ۲۱ اسفند

ابرار ، دوشنبه ۲۱ اسفند...

آفتاب یزد ، دوشنبه ۲۱ اسفند

آفتاب یزد ، دوشنبه ۲۱ اسفند...

رسالت ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند

رسالت ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند...

حمایت ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند

حمایت ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند ...

جهان صنعت ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند

جهان صنعت ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند...

اقتصاد پویا ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند

اقتصاد پویا ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند ...

افکار ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند

افکار ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند...

اعتماد ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند

اعتماد ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند ...

ابتکار ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند

ابتکار ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند...

عصر ایرانیان ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند

عصر ایرانیان ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند...

شهروند ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند

شهروند ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند ...

جوان ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند

جوان ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند...

تجارت ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند

تجارت ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند ...

ایران ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند

ایران ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند ...

اطلاعات ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند

اطلاعات ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند...

آفتاب یزد ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند

آفتاب یزد ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند...

ابرار ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند

ابرار ، یکشنبه‌ ۲۰ اسفند...

عصر ایرانیان ، دوشنبه ۱۴ اسفند

عصر ایرانیان ، دوشنبه ۱۴ اسفند ...

شهروند ، دوشنبه ۱۴ اسفند

شهروند ، دوشنبه ۱۴ اسفند...

جوان ، دوشنبه ۱۴ اسفند

جوان ، دوشنبه ۱۴ اسفند ...

تجارت ، دوشنبه ۱۴ اسفند

تجارت ، دوشنبه ۱۴ اسفند...

ایران ، دوشنبه ۱۴ اسفند

ایران ، دوشنبه ۱۴ اسفند...

اطلاعات ، دوشنبه ۱۴ اسفند

اطلاعات ، دوشنبه ۱۴ اسفند...

ابرار ، دوشنبه ۱۴ اسفند

ابرار ، دوشنبه ۱۴ اسفند...

آفتاب یزد ، دوشنبه ۱۴ اسفند

آفتاب یزد ، دوشنبه ۱۴ اسفند...

عصر ایرانیان ، شنبه ۱۲ اسفند

عصر ایرانیان ، شنبه ۱۲ اسفند...

شهروند ، شنبه ۱۲ اسفند

شهروند ، شنبه ۱۲ اسفند...

جوان ، شنبه ۱۲ اسفند

جوان ، شنبه ۱۲ اسفند...

تجارت ، شنبه ۱۲ اسفند

تجارت ، شنبه ۱۲ اسفند...

ایران ، شنبه ۱۲ اسفند

ایران ، شنبه ۱۲ اسفند...

اطلاعات ، شنبه ۱۲ اسفند

اطلاعات ، شنبه ۱۲ اسفند ...

ابرار ، شنبه ۱۲ اسفند

ابرار ، شنبه ۱۲ اسفند ...

آفتاب یزد ، شنبه ۱۲ اسفند

آفتاب یزد ، شنبه ۱۲ اسفند...

شهروند ، چهارشنبه ۹ اسفند

شهروند ، چهارشنبه ۹ اسفند...

جوان ، چهارشنبه ۹ اسفند

جوان ، چهارشنبه ۹ اسفند...

ایران ، چهارشنبه ۹ اسفند

ایران ، چهارشنبه ۹ اسفند...

اطلاعات ، چهارشنبه ۹ اسفند

اطلاعات ، چهارشنبه ۹ اسفند ...

ابرار ، چهارشنبه ۹ اسفند

ابرار ، چهارشنبه ۹ اسفند...

آفتاب یزد ، چهارشنبه ۹ اسفند

آفتاب یزد ، چهارشنبه ۹ اسفند...

عصر ایرانیان ، سه‌شنبه ۸ اسفند

عصر ایرانیان ، سه‌شنبه ۸ اسفند ...

شهروند ، سه‌شنبه ۸ اسفند

شهروند ، سه‌شنبه ۸ اسفند...

جوان ، سه‌شنبه ۸ اسفند

جوان ، سه‌شنبه ۸ اسفند...

تجارت ، سه‌شنبه ۸ اسفند

تجارت ، سه‌شنبه ۸ اسفند...

ایران ، سه‌شنبه ۸ اسفند

ایران ، سه‌شنبه ۸ اسفند...

اطلاعات ، سه‌شنبه ۸ اسفند

اطلاعات ، سه‌شنبه ۸ اسفند...

ابرار ، سه‌شنبه ۸ اسفند

ابرار ، سه‌شنبه ۸ اسفند...

آفتاب یزد ، سه‌شنبه ۸ اسفند

آفتاب یزد ، سه‌شنبه ۸ اسفند...

عصر ایرانیان ، دوشنبه ۷ اسفند

عصر ایرانیان ، دوشنبه ۷ اسفند ...

شهروند ، دوشنبه ۷ اسفند

شهروند ، دوشنبه ۷ اسفند ...

جوان ، دوشنبه ۷ اسفند

جوان ، دوشنبه ۷ اسفند...

تجارت ، دوشنبه ۷ اسفند

تجارت ، دوشنبه ۷ اسفند ...

ایران ، دوشنبه ۷ اسفند

ایران ، دوشنبه ۷ اسفند...

اطلاعات ، دوشنبه ۷ اسفند

اطلاعات ، دوشنبه ۷ اسفند...

ابرار ، دوشنبه ۷ اسفند

ابرار ، دوشنبه ۷ اسفند ...

آفتاب یزد ، دوشنبه ۷ اسفند

آفتاب یزد ، دوشنبه ۷ اسفند...

عصر ایرانیان ، شنبه ۵ اسفند

عصر ایرانیان ، شنبه ۵ اسفند ...

شهروند ، شنبه ۵ اسفند

شهروند ، شنبه ۵ اسفند...

جوان ، شنبه ۵ اسفند

جوان ، شنبه ۵ اسفند...

تجارت ، شنبه ۵ اسفند

تجارت ، شنبه ۵ اسفند...

ایران ، شنبه ۵ اسفند

ایران ، شنبه ۵ اسفند...

اطلاعات ، شنبه ۵ اسفند

اطلاعات ، شنبه ۵ اسفند...

ابرار ، شنبه ۵ اسفند

ابرار ، شنبه ۵ اسفند...

آفتاب یزد ، شنبه ۵ اسفند

آفتاب یزد ، شنبه ۵ اسفند...

شهروند ، پنجشنبه ۳ اسفند

شهروند ، پنجشنبه ۳ اسفند...

جوان ، پنجشنبه ۳ اسفند

جوان ، پنجشنبه ۳ اسفند...

تجارت ، پنجشنبه ۳ اسفند

تجارت ، پنجشنبه ۳ اسفند...

ایران ، پنجشنبه ۳ اسفند

ایران ، پنجشنبه ۳ اسفند ...

اطلاعات ، پنجشنبه ۳ اسفند

اطلاعات ، پنجشنبه ۳ اسفند ...

ابرار ، پنجشنبه ۳ اسفند

ابرار ، پنجشنبه ۳ اسفند...

آفتاب یزد ، پنجشنبه ۳ اسفند

آفتاب یزد ، پنجشنبه ۳ اسفند...

عصر ایرانیان ، چهارشنبه ۲ اسفند

عصر ایرانیان ، چهارشنبه ۲ اسفند ...

شهروند ، چهارشنبه ۲ اسفند

شهروند ، چهارشنبه ۲ اسفند ...

تجارت ، چهارشنبه ۲ اسفند

تجارت ، چهارشنبه ۲ اسفند ...

ایران ، چهارشنبه ۲ اسفند

ایران ، چهارشنبه ۲ اسفند...

اطلاعات ، چهارشنبه ۲ اسفند

اطلاعات ، چهارشنبه ۲ اسفند...

ابرار ، چهارشنبه ۲ اسفند

ابرار ، چهارشنبه ۲ اسفند ...

آفتاب یزد ، چهارشنبه ۲ اسفند

آفتاب یزد ، چهارشنبه ۲ اسفند...

عصر ایرانیان ، دوشنبه ۳۰ بهمن

عصر ایرانیان ، دوشنبه ۳۰ بهمن...

شهروند ، دوشنبه ۳۰ بهمن

شهروند ، دوشنبه ۳۰ بهمن...

جوان ، دوشنبه ۳۰ بهمن

جوان ، دوشنبه ۳۰ بهمن...

تجارت ، دوشنبه ۳۰ بهمن

تجارت ، دوشنبه ۳۰ بهمن...

ایران ، دوشنبه ۳۰ بهمن

ایران ، دوشنبه ۳۰ بهمن...

اطلاعات ، دوشنبه ۳۰ بهمن

اطلاعات ، دوشنبه ۳۰ بهمن...

ابرار ، دوشنبه ۳۰ بهمن

ابرار ، دوشنبه ۳۰ بهمن...

آفتاب یزد ، دوشنبه ۳۰ بهمن

آفتاب یزد ، دوشنبه ۳۰ بهمن...

عصر ایرانیان ، یکشنبه‌ ۲۹ بهمن

عصر ایرانیان ، یکشنبه‌ ۲۹ بهمن...

شهروند ، یکشنبه‌ ۲۹ بهمن

شهروند ، یکشنبه‌ ۲۹ بهمن...

جوان ، یکشنبه‌ ۲۹ بهمن

جوان ، یکشنبه‌ ۲۹ بهمن...

تجارت ، یکشنبه‌ ۲۹ بهمن

تجارت ، یکشنبه‌ ۲۹ بهمن...

ایران ، یکشنبه‌ ۲۹ بهمن

ایران ، یکشنبه‌ ۲۹ بهمن ...

اطلاعات ، یکشنبه‌ ۲۹ بهمن

اطلاعات ، یکشنبه‌ ۲۹ بهمن...

ابرار ، یکشنبه‌ ۲۹ بهمن

ابرار ، یکشنبه‌ ۲۹ بهمن...

 

روزنامه آلمانی «زوددویچه» ضمن عذرخواهی برای انتشار کاریکاتوری درباره «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل،«دیتر هانیچ» کاریکاتوریست مزبور را هم اخراج کرد.

بنابر گزارش خبرگزاری آلمان،این کاریکاتور که در نسخه روز سه‌شنبه منتشر شد باعث شد که اتهام یهودستیزی متوجه روزنامه و طراح شود. زوددویچه در واکنش به این اتهام اعلام کرد که این کاریکاتور یک اشتباه بوده است.

در این کاریکاتور نتانیاهو در حالی دیده می‌شد که برنده مسابقه « یورو ویژن ۲۰۱۸ » شده است و در عین حال موشکی که بر روی آن علامت ستاره داوود وجود دارد را در دست دارد و می‌گوید: «سال آینده در اورشلیم (بیت‌المقدس)» همچنین در عبارت Eurovision هم  به جای حرف v از ستاره داوود استفاده شده است.

این کاریکاتور یک روز پس از تظاهرات فلسطینیان در مرز غزه منتشر شد.تظاهرات فلسطینیان در سالگرد روز نکبت (سالروز تاسیس رژیم صهیونیستی) و در اعتراض به انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به بیت‌المقدس برگزار شد. در این تظاهرات، بیش از ۶۰ غیرنظامی فلسطینی به وسیله نیروهای اسرائیلی شهید و شمار زیادی هم زخمی شدند.