آمادگی غزه برای مواجهه با دشمن مقاومت ؛شبکه خبری تحلیلی استادنیوز | شبکه خبری تحلیلی استادنیوز