تاريخ نگار

۲۱ اسفند در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۱۲ مارس ...

۲۰ اسفند در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۱۱ مارس...

۱۹ اسفند در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۱۰ مارس ...

۱۸ اسفند در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۹ مارس ...

۱۷ اسفند در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۸ مارس ...

۱۶ اسفند در گذر تاریخ

ایرانروزی که سپهبد رزم آرا درپی مخالفت با ملی شدن نفت ترور شد و آیت الله کاشانی کشتن اورا «امری واجب» اعلام داشت Gen. A. Razmara ۱۶اسفند ۱۳۲۹ [و در...

۱۵ اسفند در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۶ مارس ...

۱۴ اسفند در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۵ مارس ...

۱۲ اسفند در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۳ مارس ...

۱۰ اسفند در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۱ مارس ...

۹ اسفند در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۸ فوریه...

۸ اسفند در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۷ فوریه ...

۷ اسفند در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۶ فوریه...

۵ اسفند در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۴ فوریه ...

۳ اسفند در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۲ فوریه ...

۲ اسفند در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۱ فوریه ...

۳۰ بهمن در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۱۹ فوریه ...

۲۹ بهمن در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۱۸ فوریه ...

۲۸ بهمن در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۱۷ فوریه ...

۲۶ بهمن در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۱۵ فوریه ...

۲۵ بهمن در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۱۴ فوریه ...

۲۴ بهمن در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۱۳ فوریه ...

۲۳ بهمن در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۱۲ فوریه ...

۲۱ بهمن در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۱۰ فوریه...

۱۹ بهمن در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۸ فوریه ...

۱۸ بهمن در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۷ فوریه...

۱۷ بهمن در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۶ فوریه...

۱۶ بهمن در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۵ فوریه ...

۱۵ بهمن در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۴ فوریه ...

۱۳ بهمن در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۳ فوریه...

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۱ فوریه ...

۱۱ بهمن در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۳۱ ژانویه ...

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۹ ژانویه ...

۸ بهمن در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۸ ژانویه ...

۷ بهمن در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۷ ژانویه ...

۵ بهمن در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۵ ژانویه ...

۴ بهمن در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۴ ژانویه ...

۳ بهمن در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۳ ژانویه ...

۱ بهمن در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۱ ژانویه ...

۳۰ دی در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۰ ژانویه ...

۲۸ دی در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۱۸ ژانویه...

۲۷ دی در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۱۷ ژانویه ...

۲۶ دی در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۱۶ ژانویه...

۲۴ دی در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۱۴ ژانویه ...

۲۰ دی در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۱۰ ژانویه ...

۱۹ دی در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۹ ژانویه...

۱۸ دی در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۸ ژانویه ...

۱۷ دی در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۷ ژانویه...

۱۱ دی در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۱ ژانویه ...

۱۰ دی در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۳۱ دسامبر ...

۹ دی در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۳۰ دسامبر ...

۷ دی در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۸ دسامبر ...

۶ دی در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۷ دسامبر...

۵ دی در گذر تاریخ

یران اشتباه استراتژیک و ضعف به تعرض چنگیز خان انجامید ، اصلی که کهنه نشده است چنگیزخان تاریخنگاران آغاز زمستان سال ۵۹۶ خورشیدی (اواخر دسامبر ۱۲۱۷ میلادی ) را پایان...

۴ دی در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۵ دسامبر ...

۳ دی در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۴ دسامبر ...

۲ دی در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۳ دسامبر ...

۳۰آذر در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۱ دسامبر ...

۲۹آذر در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۰ دسامبر ...

۲۸آذر در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۱۹ دسامبر...

۲۷آذر در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۱۸ دسامبر ...

۲۶آذر در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۱۷ دسامبر ...

۲۵آذر در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۱۵ دسامبر...

۲۳آذر در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۱۳ دسامبر...

۲۱ آذر در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۱۲ دسامبر ...

۲۰ آذر در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۱۱ دسامبر ...

۱۹ آذر در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۱۰ دسامبر ...

۱۸ آذر در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۹ دسامبر...

۱۴ آذر در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۴ دسامبر ...

۱۳ آذر در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۳ دسامبر ...

۱۲ آذر در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۳ دسامبر ...

۱۱ آذر در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲ دسامبر ...

۹ آذر در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۳۰ نوامبر ...

۸ آذر در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۹ نوامبر ...

۷ آذر در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۷ نوامبر ...

۵ آذر در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۶ نوامبر...

۴ آذر در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۵ نوامبر ...

۳ آذر در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۵ نوامبر...

۲ آذر در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۳ نوامبر...

۱ آذر در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۲ نوامبر...

۳۰بان در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۱ نوامبر...

۲۹آبان در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۰ نوامبر ...

۲۶ آبان در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۱۶ آوریل ...

۲۵ آبان در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۱۵ نوامبر ...

۲۴ آبان در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۱۴ نوامبر ...

۲۳ آبان در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۱۳ نوامبر...

۲۲ آبان در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۱۳ نوامبر...

۲۱ آبان در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۱۲ نوامبر ...

۲۰ آبان در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۱۱ نوامبر...

۱۷ آبان در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۷ نوامبر ...

۱۶ آبان در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۷ نوامبر ...

۱۴ آبان در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۵ نوامبر...

۱۳ آبان در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۴ نوامبر ...

۱۱ آبان در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲ نوامبر ...

۱۰ آبان در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۱ نوامبر ...

۹ آبان در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۳۱ اکتبر ...

۸ آبان در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۹ اکتبر ...

۷ آبان در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۸ اکتبر ...

۶ آبان در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۸ اکتبر ...

۴ آبان در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۶ اکتبر...

۳ آبان در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۵ اکتبر ...

۲ آبان در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۴ اکتبر ...

۱ آبان در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۳ اکتبر ...

۳۰مهر در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۱ اکتبر ...

۲۹مهر در گذر تاریخ

مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز ۲۱ اکتبر...

 

روزنامه آلمانی «زوددویچه» ضمن عذرخواهی برای انتشار کاریکاتوری درباره «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل،«دیتر هانیچ» کاریکاتوریست مزبور را هم اخراج کرد.

بنابر گزارش خبرگزاری آلمان،این کاریکاتور که در نسخه روز سه‌شنبه منتشر شد باعث شد که اتهام یهودستیزی متوجه روزنامه و طراح شود. زوددویچه در واکنش به این اتهام اعلام کرد که این کاریکاتور یک اشتباه بوده است.

در این کاریکاتور نتانیاهو در حالی دیده می‌شد که برنده مسابقه « یورو ویژن ۲۰۱۸ » شده است و در عین حال موشکی که بر روی آن علامت ستاره داوود وجود دارد را در دست دارد و می‌گوید: «سال آینده در اورشلیم (بیت‌المقدس)» همچنین در عبارت Eurovision هم  به جای حرف v از ستاره داوود استفاده شده است.

این کاریکاتور یک روز پس از تظاهرات فلسطینیان در مرز غزه منتشر شد.تظاهرات فلسطینیان در سالگرد روز نکبت (سالروز تاسیس رژیم صهیونیستی) و در اعتراض به انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به بیت‌المقدس برگزار شد. در این تظاهرات، بیش از ۶۰ غیرنظامی فلسطینی به وسیله نیروهای اسرائیلی شهید و شمار زیادی هم زخمی شدند.