دانلود رایگان مقاله لزوم طراحی شبکه خطوط اتوبوسرانی: مطالعه موردی شهر کاشان

download

رمز فایل:www.jozveha.com

چکیده مقاله:

سیستم اتوبوس شهری یکی از اساسیترین ارکان حمل و نقل عمومی در شهرها به شمار میآید و افزایش کارایی و مطلوبیت این سیستم همواره مورد توجه برنامهریزان و گردانندگان سیستم حمل و نقل بودهاست. طراحی شبکه خطوط به عنوان اولین و مهمترین گام در فرایند برنامه ریزی سیستم اتوبوسرانی، نقش بسیار مهم و کلیدی را در این خصوص دارا میباشد. اما علیرغم مطالعات بسیاری که تا کنون بر روی این مسئله انجام شده است، طراحی شبکه اتوبوسرانی در کشور ما همچنان به صورت دستی و بر مبنای قضاوت مهندسی صورت میگیرد. در مطالعه حاضر سعی شده است تا با معرفی یکروش ابتکاری برای طراحی شبکه و مقایسه عملکرد شبکه حاصل با شبکه وضع موجود که به صورت دستی و سنتی ایجاد شدهاست، لزوم طراحی شبکه نشان داده شود. روش ارائه شده بر روی شبکه معابر شهر کاشان پیاده شده و نتایج در قالب ۷ شاخص عملکردی ارائه گردید. نتایج تحلیل نشان دادند که طراحی شبکه با روشهای علمی نتایج بهتری را هم از دیدگاه استفاده کنندگان و هم ازدیدگاه گردانندگان سیستم نسبت به طراحیهای سنتی، در پی خواهد داشت و در صورت اجرای شبکه حاصل، علاوه بر افزایش مطلوبیت، تا حد بسیاری از هزینه های سیستم نیز کاسته میشود.

ارسال دیدگاه